Algemene voorwaarden

Maison Hannon heet u welkom en wenst u een aangenaam bezoek toe. Voor het welzijn en de veiligheid van iedereen, vragen wij u om de volgende instructies op te volgen in het Maison Hannon.

Onze beveiligings- en receptiemedewerkers zien erop toe dat de voorschriften worden nageleefd. Om het bezoek voor iedereen aangenaam te maken, vragen wij uw begrip en medewerking.

De bezoekers van het museum worden geacht de voorschriften gelezen te hebben en ze na te leven. 

 

Algemene bepalingen

Met “bezoeker” bedoelen we elke persoon die toegang heeft tot het Maison Hannon voor een bezoek aan de historische ruimtes, de tentoonstelling, de tearoom, de tuin, of (op uitnodiging) de recepties, de conferenties, en de andere evenementen georganiseerd door het Maison Hannon.

"Ticket" betekent het ticket dat toegang geeft tot de ruimtes van het Maison Hannon tijdens de reguliere bezoekuren. Tickets kunnen worden afgedrukt of getoond op een smartphone. Tickets worden gescand in de inkomhal. Reservatie vooraf is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Enkel door online een ticket te reserveren, wordt de toegang tot het Maison Hannon gegarandeerd. Het is dus een "skip-the-line ticket". Houders van dit ticket dienen zich te presenteren bij het Maison Hannon op het aangegeven uur. In geval van niet-naleving van het tijdslot, is de houder van het ticket onderworpen aan dezelfde voorwaarden al bezoekers zonder ticket.

Toepassingsgebieden

Artikel 1

Dit regelement is van toepassing op:

 • Bezoekers (met of zonder skip-the-line ticket) van het Maison Hannon, haar historische ruimtes en de tijdelijke tentoonstelling;
 • Personen of groepen die gemachtigd zijn om de ruimtes te gebruiken voor vergaderingen, recepties, conferenties, concerten, shows of andere evenementen;
 • Elke persoon die niet verbonden is aan de instelling en die aanwezig is omwege professionele redenen.

Artikel 2

Indien een bezoeker de instructies van het personeel van het Maison Hannon weigert na te leven, zal dit opgevolgd worden door onze veiligheidsdiensten. Het kan leiden tot onmiddellijke verwijdering uit het Maison Hannon door de veiligheidsdiensten of de politie.

Toegang tot het museum

Artikel 3

Maison Hannon is open voor het publiek op de dagen die op de website worden aangegeven.

Elke wijziging met betrekking tot de openingsuren zal aan het publiek worden meegedeeld via de display aan de ingang van het museum. Toegang is toegestaan tot 45 minuten voor sluitingstijd.

Het Maison Hannon is gesloten op 1 januari en 25 december.

Het Maison Hannon behoudt zich het recht om bij wijze van uitzondering de openingsuren te wijzigen. Dit uitzonderlijke schema zal steeds aan het publiek gecommuniceerd worden via de website van het Maison Hannon of via de display aan de ingang van het museum.

Artikel 4

Het is verboden om de ruimtes van het Maison Hannon te betreden met:

 • Voorwerpen die een risico vormen voor de veiligheid van personen, werken of gebouwen;
 • Elk buitensporig zwaar, omvangrijk, vervelend of stinkend voorwerp;
 • Muziekinstrumenten;
 • Dieren, met uitzondering van geleidehonden die slechtzienden, personen met een beperkte mobiliteit of epileptische personen begeleiden ;
 • Ontplofbare, ontvlambare of vluchtige stoffen;
 • Elk voertuig zoals: skateboards, fietsen, vouwfietsen, scooters, ...

Deze lijst is niet exhuastief. Het beveiligingspersoneel heeft het recht om andere voorwerpen te weigeren die gevaarlijk worden geacht voor de algemene veiligheid, voor het behoud van de collecties of voor de staat van het gebouw.

Artikel 5

De toegang tot het Maison Hannon kan aan de bezoeker worden geweigerd indien:

 • Die zichtbaar onder invloed is van alcohol, drugs of soortgelijke middelen;
 • Die de orde kennelijk verstoort of van plan is deze te verstoren;
 • Die weigert zich te gedragen in overeenstemming met de richtlijnen, instructies, huishoudelijk reglement of gedragsregels vastgesteld door het Maison Hannon;
 • Die het museum blootsvoets en/of in ontbloot bovenlijf wil betreden;
 • Die in het bezit is van illegale of gevaarlijke goederen, materialen of voorwerpen; spandoeken met – naar het oordeel van veiligheidspersoneel – discriminerende of provocerende teksten; vuurwapens, messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt en de openbare orde kunnen verstoren.

Toegang tot de ruimtes van het museum

Artikel 7

De museumzalen zijn enkel toegankelijk voor bezoekers met een geldig ticket. Bezoekers kopen hun tickets via de website van het Maison Hannon of ter plaatse in het museum. De toegangsprijzen en de voorwaarden voor een reductietarief worden aangegeven aan het loket en op de website van het Maison Hannon.

Het receptie- en veiligheidspersoneel is gemachtigd om gedurende het volledige bezoek het toegangsbewijs van de bezoeker op te vragen. Indien het een reductietarief betreft, kunnen zij ook het bewijs opvragen dat toegang geeft tot deze reductie.

Niet-naleving hiervan kan leiden tot de verwijdering van de bezoeker uit het Maison Hannon, zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie.

De bezoeker dient zich te houden aan de verkeersregels in het Maison Hannon. Deze worden aangegeven door de bewakers die op alle verdiepingen aanwezig zijn, met name op de trap van het Maison Hannon.

Artikel 8

Voor de aankoop van een ticket wordt de bezoeker geïnformeerd of bepaalde delen van het Hannon House ontoegankelijk of gedeeltelijk ontoegankelijk zijn. Er wordt geen korting verleend.

De bezoeker wordt ook geïnformeerd bij aankomst in het huis-museum en via de gebruikelijke communicatiekanalen (website, sociale netwerken, enz.).

Artikel 9

De volgende voorwerpen dienen in de vestiaire achtergelaten te worden, en mogen onder geen enkel voorschrift meegenomen worden in het Maison Hannon:

 • Zakken groter dan 34 x 22 cm;
 • Stokken niet beschermd door een mondstuk;
 • Paraplus;
 • Jassen;
 • Elk voorwerp dat door zijn doel of eigenschappen een risico vormt voor de veiligheid van personen, kunstwerken of het gebouw;
 • Eten en drinken;
 • Persoonlijke klapstoelen, behalve indien ze worden gebruikt door mensen met beperkte mobiliteit, mits vooraf toestemming van beveiligingspersoneel;
 • Selfiesticks en bijbehorende apparatuur;
 • Kleine rugzakken die zijn toegestaan, moeten met de hand worden gedragen en niet op de rug.

Deze lijst is niet exhaustief. Het receptie- en beveiligingspersoneel is bevoegd om tijdens het bezoek aan het museum te beoordelen of een object in aanmerking komt.

De bezoeker moet schoenbeschermers dragen, verstrekt door Maison Hannon, alvorens de ruimtes van het Maison hannon te betreden.

Artikel 11

Het Maison Hannon biedt zijn bezoekers een afsluitbare vestiaire.

Het doel van de vestiaire is om de bezoeker de mogelijkheid te bieden om kleding, wandelstokken, paraplu's, etc. gratis achter te laten voordat hij het museum bezoekt.

Artikel 12

Het Maison Hannon is niet verantwoordelijk in geval van verlies, diefstal of beschadiging van voorwerpen die in de vestiaire gedeponeerd werden.

Artikel 13

Elke voorwerp dat in de vestiaire achtergelaten wordt, moet dezelfde dag en voor de sluiting van Maison Hannon terug opgehaald worden.

Elke dag, na sluitingstijd, wordt de garderobe leeggehaald door het beveiligingspersoneel en worden achtergelaten spullen gestockeerd. Na 48 uur worden niet-opgehaalde voorwerpen behandeld als verloren voorwerpen.

Artikel 14

Gevonden voorwerpen in het Maison Hannon worden in de interne bewakingsdienst bewaard. Als ze niet binnen de wettelijke termijn (6 maanden) worden opgeëist, worden ze aangeboden aan een goed doel.

Bederfelijke producten en waardeloze voorwerpen worden dagelijks na het sluitingsuur van het Maison Hannon vernietigd.

Bagage en gesloten pakketten die in het museumgebouw zijn achtergelaten, met uitzondering van de vestiaire, die een gevaar lijken te vormen voor de veiligheid van Maison Hannon, kunnen zonder uitstel of waarschuwing door de politie of de veiligheidsdienst worden vernietigd.

Artikel 15

Kinderen jonger dan 12 jaar dienen begeleid te worden door een volwassene. Ouders, begeleiders of leerkrachten van kinderen/groepen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de mensen die zij begeleiden.

Elk verloren kind wordt naar de receptie gebracht. Indien nodig, en in ieder geval na de sluiting van het Maison Hannon, wordt het verloren kind overgedragen aan de politie.

Algemeen gedrag

Artikel 16

De bezoeker is verantwoordelijk voor eventuele schade die hij veroorzaakt aan (kunst)voorwerpen tijdens het bezoek, deelname aan een workshop, rondleiding of enige andere activiteit bij Maison Hannon. Hij is aansprakelijk voor vergoeding van de veroorzaakte schade. Bovendien heeft het receptiepersoneel het recht hen uit te nodigen het gebouw te verlaten bij gebrek aan respect voor de tentoongestelde voorwerpen en de plaats in het algemeen.

Artikel 17

Het is verboden om:

 • Voorwerpen aan te raken of aan te wijzen, tenzij uitdrukkelijk toegestaan;
 • Te rennen, te verdringen, te klimmen, te leunen tegen muren of te zitten of te liggen op de banken en het ander meubilair;
 • De doorstroom van de bezoekers te verhinderen en doorgangen en uitgangen te belemmeren
 • Op de trap te zitten;
 • Te roken of verdovende middelen te gebruiken;
 • Te eten, behalve in de tearoom van het Maison Hannon;
 • De meubels, stoelen, stoelen of banken te verplaatsen in de tentoonstellingsruimten van het museum;
 • (brand)alarmen of veiligheidsmaatregelen (bijvoorbeeld brandblussers) te activeren zonder enige geldige reden.

Bij overtreding van deze richtlijnen zal het beveiligingpersoneel tussenkomen.

Artikel 18

Bezoekers zijn verplicht de aanwijzingen van het museumpersoneel op te volgen. Het personeel van het Maison Hannon, en in het bijzonder het beveiligingspersoneel, is door de directie gemachtigd instructies te geven aan bezoekers en in te grijpen waar dat nodig wordt geacht. Niet-naleving stelt de bezoeker bloot aan onmiddellijke verwijdering uit het museum.

 

Opnames, filmopnames en onderzoeken

Artikel 19

Tijdens de openingsuren, tenzij anders aangegeven vóór de aankoop van het ticket, is het de bezoekers toegestaan om in de zalen van het museumhuis met lichtapparatuur voor privégebruik de kunstwerken zonder flits te fotograferen of te filmen. De gemaakte beelden mogen in geen geval voor professionele of commerciële doeleinden worden gebruikt.

Artikel 20

Het is verboden de installaties en/of technische apparatuur te fotograferen.

Artikel 21

In het kader van de openbare omroep is voor elke opname, film- of geluidsopname van het museumpersoneel en het publiek naast de voorafgaande toestemming van het Maison Hannon ook de toestemming van de betrokken personen vereist. In geval van overtreding van deze bepalingen wijst het Maison Hannon elke verantwoordelijkheid jegens derden af.

Artikel 22

Bezoekers mogen gefotografeerd of gefilmd worden tijdens hun bezoek aan het Maison Hannon. Het team van het Maison Hannon zal toestemming vragen voordat de foto's worden gemaakt. Deze opnames kunnen worden gebruikt voor de communicatie van het Maison Hannon.

Artikel 23

Tijdens zijn bezoek kan de bezoeker van het Maison Hannon worden uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête. De bezoeker is vrij om al dan niet deel te nemen. De resultaten van de onderzoeken worden altijd anoniem behandeld en betreffen enkel het Maison Hannon.

Klachten

Artikel 24

De volgende scenario’s verplichten het Maison Hannon niet om de bezoeker een schadevergoeding te betalen of hem schadeloos te stellen:

 • de gedeeltelijke sluiting van het Maison Hannon, al dan niet ten gevolge van de bouw of ontmanteling van een tentoonstelling;
 • overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, waaronder, maar niet beperkt tot, lawaai, ongepast gedrag en diefstal;
 • overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, waaronder, maar niet beperkt tot, restauratie of (her)inrichting van ruimtes.

Artikel 25

La Maison Hannon is niet verplicht om het bedrag van een ongebruikt ticket terug te betalen. Ook de daaraan verbonden transactiekosten en/of andere kosten worden niet vergoed.

De bezoeker zal geen enkele terugbetaling genieten in geval van verlies of diefstal van het toegangsticket voor het Maison Hannon.

De terugbetaling van een ticket in uitzonderlijke gevallen van overlijden of overmacht moet worden aangevraagd via info@maisonhannon.be.

 

Sancties

Artikel 26

Het niet naleven van dit reglement kan leiden tot onmiddelijke verwijdering uit het Maison Hannon. Indien de bezoeker zich daar niet aan houdt, zal het museumpersoneel de politie verwittigen.

Artikel 27

Op deze regeling is het Belgisch recht van toepassing.

 

 

Hannon Huis
Marie-Laure Roggemans, Gedelegeerd Bestuurder van de Raad van Bestuur van Maison Hannon.
Grégory Van Aelbrouck, Curator of Maison Hannon.